ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
การดำเนินโครงการ   

 

                 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ62

                 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ

                 - โครงสร้างการบริหารงาน62

                 - แผนผังโครงสร้างการบริหารศุนย์บ่มเพาะฯ62

                 - ปฏิทินการปฏิบัติงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ62

                 - แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา62

 

                 - ภาพประกอบศูนย์บ่มเพาะฯ
                 - รวมกิจกรรมต่างๆ
                   
โครงการศึกษาดูงาน
                    การอบรม
                    การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

                     การศึกษาดูงานจากภายใน

                 - เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะฯ

                 - ประชาสัมพันธ์
                     การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
                     การประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
                     การประชาสัมพันธ์ทาง Facebook 
                     การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
                     การประชาสัมพันธ์ทางผู้นำชุมชน