สัญลักษณ์ชาวเกษตร
สัญลักษณ์ชาวเกษตร
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) (อังกฤษ: Future Farmers of Thailand) หลักการของอกท. คือ "เป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม ดำเนินการโดยนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม เพื่อนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลรับผิดชอบ" อกท. เป็นองค์การที่ดำเนินภายในและระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่จัดตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศแทบทุกจังหวัด

ความหมายของสัญลักษณ์องค์กร

สัญลักษณ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความหมายดังนี้
อาทิตย์ยามอรุณ

หมายถึง ความก้าวหน้าของเกษตรกรแผนใหม่

คันไถ

หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดิน

รวงข้าว

หมายถึง พืชเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย

ธงไตรรงค์

หมายถึง ประเทศไทย

พระพิรุณทรงนาค

หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ

คบเพลิง

หมายถึง แสงนำทางไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา


เครื่องหมายประจำตำแหน่ง ของกรรมการดำเนินงาน อกท. และครูที่ปรึกษา คือ

รูปอาทิตย์รุ่งอรุณ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของนายก อกท.
รูปไถ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของรองนายก อกท.
รูปรวงข้าว
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเลขานุการ
รูปพระยาเทพศาสตร์สถิต
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเหรัญญิก
รูปธงไตรรงค์
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของผู้สื่อข่าว
รูปพนมมือไหว้
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของปฏิคม
รูปคบเพลิง
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน