แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสัญชัย อะทะวัน
พืชศาสตร์(พืชสวนประดับ)

นายนพรัตน์ อินพรมมา
เกษตรศาสตร์

นายพิสิฐพงศ์ บรรจง
พืช

นายประทีป กติกาธรรม
พืชไร่