รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557

            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา  ทั้งภาครัฐ เอกชน และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มีจำนวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปี 

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้ดำเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  อย่างต่อเนื่องทุกปี  และปีการศึกษา 2555 ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  มาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานการบริการวิชาการและวิชาชีพ  มาตรฐานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  มาตรฐานด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละมาตรฐาน และนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จึงเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีพุทธศักราช  2557   เพื่อนำไปใช้เป็นแนวในการพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป       

 

 

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

                                                                                        พฤษภาคม  2558


รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
รูปมาตรฐานที่ 1
รูปมาตรฐานที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.66 KB
รูปมาตรฐานที่ 2
รูปมาตรฐานที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 331.21 KB
รูปมาตรฐานที่ 3
รูปมาตรฐานที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.11 KB
รูปมาตรฐานที่ 4
รูปมาตรฐานที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.58 KB
รูปมาตรฐานที่ 5
รูปมาตรฐานที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.98 KB
รูปมาตรฐานที่ 6
รูปมาตรฐานที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.41 KB
รูปมาตรฐานที่ 7
รูปมาตรฐานที่ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.86 KB