คณะผู้บริหาร

นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
โทร. 0818831959

นางสาวรัตนา พลอยอยู่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายจีรพัฒน์ ทองเอก
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเรืองเดช หนองแส
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายโสภณ กิติ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ