การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสาร

           - โทรศัพท์สำนักงาน    054-613313 , 054-613937

            - โทรสาร                  054-613340

            -  อีเมล์                     kasetphare@hotmail.com    
                                           ksphare@gmail.com

            -  เว็บไซต์                 www.pcat.ac.th


Facebook