แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางคันธนัณน์ ดีอุต
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร
(คอมพิวเตอร์)

นายคณพศ จับใจนาย
เทคนิคคอมพิวเตอร์

นางสุอารี สมจิตร
คอมพิวเตอร์

นายพงศ์ศิริ ธรรมวุฒิ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกัญชพร เอ้ยวัน