แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางฉวีวรรณ วิเศษอุด
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
(แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์)