แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสหัสชา วรรณณะสวาสดิ์
หัวหน้าแผนก
ครูผู้ช่วย

นางสาวเรณุกา ประเคนรี
ครูผู้ช่วย

นางสุวรรณพร ธรรมใจกูล