แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายโสภณ กิติ
ครูประจำ
โทร. 0815681363

นายนัฐพงค์ โยธา
ช่างเชื่อมโลหะ

นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก