ภาพกิจกรรม
วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ภาคเหนือ ประจำป
( ดู 8 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
( ดู 28 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566
( ดู 42 ครั้ง )
ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
( ดู 36 ครั้ง )
ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม อกท. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566
( ดู 103 ครั้ง )
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 80 ครั้ง )
ต้อนรับการลงพื้นที่การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 16
( ดู 91 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงผลงานของสถานศึกษา ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุก
( ดู 99 ครั้ง )
รับการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประม
( ดู 96 ครั้ง )
ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช
( ดู 86 ครั้ง )