ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 826677
Page Views 1315171
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2520 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมแพร่” สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษาเพื่อที่จะขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวางและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524 โดยเป็น 1 ใน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเกษตรกรรมแพร่ โรงเรียนเกษตรกรรมพิจิตร โรงเรียนเกษตรกรรมกำแพงเพชร โรงเรียนเกษตรกรรมสุพรรณบุรี โรงเรียนเกษตรกรรมยโสธร โรงเรียนเกษตรกรรมอุบลราชธานี โรงเรียนเกษตรกรรมร้อยเอ็ด โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย โรงเรียนเกษตรกรรมลำพูน และโรงเรียนเกษตรกรรมพังงา

     เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการปรับเปลี่ยนฐานะ ดังนี้

20  กุมภาพันธ์  2520  เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแพร่
28  กันยายน  2524  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่

12  กันยายน  2537  ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนเวียงโกศัย

20  พฤศจิกายน  2539  เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ขนาดและที่ตั้ง

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 586 หมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 111-112  ถนนศรีสัชนาลัย-เด่นชัย  มีเนื้อที่ 516 ไร่ ห่างจากอำเภอเด่นชัย ประมาณ 5 กิโลเมตร  และห่างจาก ตัวจังหวัด ประมาณ 25 กิโลเมตร  สภาพการเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์  และรถไฟสภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสลับพื้นที่ราบ มีลำห้วยแม่พวกไหลผ่านกลาง พื้นที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทรายบางส่วนเป็นลูกรัง ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้สักอนุรักษ์ อาณาบริเวณเขตติดต่อ โดยรอบวิทยาลัย มีดังนี้

ทิศเหนือ        ติดถนนสายหลักเด่นชัย-กรุงเทพฯ

ทิศใต้          สวนเกษตรกร สวนไม้สักอนุรักษ์ และทางรถไฟสายเหนือ(เชียงใหม่ –กรุงเทพ)

ทิศตะวันออก     ติดสำนักงานขนส่ง สวนเกษตรกรและชุมชน

ทิศตะวันตก      ติดสวนป่าอนุรักษ์และถนนสายเด่นชัย - ศรีสัชนาลัย

การติดต่อสื่อสาร

           - โทรศัพท์สำนักงาน     054-613313 , 054-613937

           - โทรสาร             054-613340

           -  อีเมล์              kasetphrae@hotmail.com

           -  เว็บไซต์            www.pcat.ac.th

การจัดการศึกษา 

1. การจัดการศึกษาในระบบ   เปิดสอน 2 ระดับ คือ

- ระดับ ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพณิชยการ

- ระดับ ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร

  การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส

  - ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ)

  - ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์( ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ)

2. การจัดการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย  
    คือการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
 

ปรัชญาสถานศึกษา

    ทักษะนำ  คุณธรรมเด่น  เน้นให้บริการวิชาชีพเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์ 

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ด้านอาชีวเกษตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้บริการวิชาชีพเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ 

    ให้บริการวิชาชีพด้านเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์

1. ยกระดับการศึกษาด้านอาชีวเกษตรและเทคโนโลยี ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. เพิ่มและกระจายโอกาสในการบริการวิชาชีพเกษตรกรรม 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

2. บริการวิชาชีพเกษตรกรรม ให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 

อัตลักษณ์

          เป็นคนดี มีสมรรถนะด้านวิชาชีพเกษตรกรรม

เอกลักษณ์

          บริการวิชาชีพทางด้านอาชีพเกษตรกรรม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.56 KB