ลูกจ้างประจำ

นายชวชาด เทียนชัยวิจิตร
พนักงานขับรถยนต์

นางชนิกานต์ จินดาวรรณ
พนักงานพิมพ์