แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางจารุวรรณ ก้อนเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
(ภาษาอังกฤษ)

นายจีรพัฒน์ ทองเอก
วิทยาศาสตร์

นางสาววาริยา ฮูเซ็น
ภาษาอังกฤษ

นายเรืองเดช หนองแส
ภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีภัทรวิน แจ้งใจ
ภาษาอังกฤษ

นายอัศวรัตน์ รวมคำ
พละศึกษา

นางสาวขชล บัวศรี
สังคม

นายอภิเดช ชูฤทธิ์
ภาษาอังกฤษ

นางสาวมนชยา จิณะเสน
ภาษาไทย

นางสาวสุชาดา เค้าโคน
วิทยาศาสตร์

นายชาญณรงค์ วังมูล
คณิตศาสตร์

นางสาวนันท์พิชชา สงคราม
คณิตศาสตร์