แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางจารุวรรณ ก้อนเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
(ภาษาอังกฤษ)

นายจีรพัฒน์ ทองเอก
วิทยาศาสตร์

นางสาววาริยา ฮูเซ็น
ภาษาอังกฤษ

เรืองเดช หนองแส
ภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีภัทรวิน แจ้งใจ
ภาษาอังกฤษ

นายอัศวรัตน์ รวมคำ
พละศึกษา

นายอภิเดช ชูฤทธิ์
ภาษาอังกฤษ

นางสาวมนชยา จิณะเสน
ภาษาไทย

นางสาวสุชาดา เค้าโคน
วิทยาศาสตร์

นายชาญณรงค์ วังมูล
คณิตศาสตร์

ศรายุทธ ร่องพืช
คณิตศาสตร์

นายชิระวัฒน์ ภวัฒน์เวียงนาค
ภาษาอังกฤษ

นางสาวปิยะพร สสิพรรณ์
วิทยาศาสตร์