ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลความร่วมมือกับสถานประกอบการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

 

1. ภาพรวมความร่วมมือของสถานศึกษา

วิทยาลัยได้ร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน

จำนวน  50  สถานประกอบการ  แยกเป็น

ลงนามความร่วมมือแล้ว             2       สถานประกอบการ

     ยังไม่ลงนามความร่วมมือ            48      สถานประกอบการ

2. ความร่วมมือกับสถานประกอบการจำแนกตามคลัสเตอร์

     จำนวนคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่

1.       อื่นๆ                    42.00%

2.       เกษตรกรรม               40.00%

3.       ยานยนต์และชิ้นส่วน          8.00%

4.       อาหาร                   4.00%

5.       ประมง                   2.00%

6.       เกษตรกรรม                2.00%

7.       ท่องเที่ยว                 2.00%

รวมจำนวน  7 คลัสเตอร์ จากทั้งหมด 27 คลัสเตอร์

3. ความร่วมมือกับสถานประกอบการจำแนกตามจังหวัด  แยกเป็น

   1. แพร่ 68.00% จำนวน 34 แห่ง

   2. กรุงเทพมหานคร 6.00% จำนวน 3 แห่ง

   3. อุตรดิตถ์ 6.00% จำนวน 3 แห่ง

   4. น่าน 6.00% จำนวน 3 แห่ง

   5. นครราชสีมา 2.00% จำนวน 3 แห่ง

   6. ลพบุรี 2.00% จำนวน 1 แห่ง

   7. ปราจีนบุรี 2.00% จำนวน 1 แห่ง

   8. สุโขทัย 2.00% จำนวน 1 แห่ง

   9. พิษณุโลก 2.00% จำนวน 1 แห่ง

   10. นครปฐม 2.00 จำนวน 1 แห่ง

       รวม 10 จังหวัด  50 แห่ง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.74 KB