รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำหรับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2

รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558

1.    โครงการ  ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะ

       กรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2

 

2.    ผู้รับผิดชอบโครงการ

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

3.    หลักการและเหตุผล

          ตามที่สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนามความร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน 2564 ) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร  ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ ได้รับนโยบายให้ทำการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 8 ของ อพ.สธ. ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในส่วนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ดำเนินการมีสวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัยทุกสถานศึกษา

          ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ดำเนินการประสานกับ อพ.สธ. จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่น 2 เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร >>
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
แบบประเมินโครงการอบรมสวนพฤกษศาสตร์ 9-13 มีนาคม 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.83 KB