ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 14091
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 1638
แคตตาล็อคสินค้าเกษตร วษท.แพร่ งานการค้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 593
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 654
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.79 MB 581
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 608
วีดีทัศน์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 503
ตราวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ PNG Image ขนาดไฟล์ 146.31 KB 561
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ) ID PLAN 517
คู่มือประเมิน สถพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 487
การเปิดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.97 KB 441
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คำชี้แจงเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 717
มาตรฐานที่ 1 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 663
มาตรฐานที่ 2 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 684.96 KB 633
มาตรฐานที่ 3 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 701
มาตรฐานที่ 4 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.16 KB 650
มาตรฐานที่ 5 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.49 KB 551
มาตรฐานที่ 6 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.48 KB 583
มาตรฐานที่ 7 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.12 KB 561
มาตรฐานที่ 8 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 611
ใบแก้คำผิด เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.97 KB 578
รายงานผลการปฏิบัติงาน(SAR) Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.82 KB 427
เอกสารงานพัสดุ/งานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ-1.แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 646.57 KB 814
งานพัสดุ-2.แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.44 KB 782
งานพัสดุ-3.แบบฟอร์มเขียนรายการพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.76 KB 894
งานพัสดุ-4.แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบส่งคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.86 KB 792
ใบเบิกหรือใบส่งคืน Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1616
แบฟอร์มชุดจัดซื้อจัดจ้าง-ใบเขียว (ปรับปรุงใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.12 KB 673
เอกสารงานแผนงานและงบประมาณ
4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 432
5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.27 KB 456
6 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 488
7 ตัวอย่างเขียนโครงการ (โครงการป่า3อย่างประ Unkown Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 723
แบบฟอร์มโครงการ2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.65 KB 514
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.45 KB 336
ตารางแสดงงบหน้าของโครงการ ประจำปีการศึกษา2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.14 KB 354
เอกสารงานบุคลากร
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล การพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 223.37 KB 720
ฟอร์มกรอกวุฒิการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 10.48 KB 773
รหัสครอบครัว RAR Archive ขนาดไฟล์ 265.41 KB 690
รหัสที่อยู่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 787.69 KB 659
รหัสประวัติการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 705
แบบฟอร์มกรอกส่งกรมบัญชีกลาง Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.7 KB 653
แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาภายในประเทศ 72
เอกสารงานวิชาการ
คำชี้แจงประกอบการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.48 KB 701
ตังอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 289 KB 17707
แผนกล1 Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 1252
การสร้างธรรมาภิบาล Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.18 KB 635
ตัวอย่าง เอกสารการเรียนด้วยตนเอง สำหรับการเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 2664
เอกสารตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 502.61 KB 749
แผนการเรียนหลักสูตรนอกระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 584
แผนการเรียนหลักสูตรในระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 561
แบบสำรวจรายวิชาสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.44 KB 468
แบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Unkown Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 639
แผนการปฏิบัติงานวัดผล รวมเทอม 1-2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.69 KB 472
แผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 448
รวมเอกสารสอบปลายภาค2.2561 440
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 97
งานครูที่ปรึกษา
เอกสารออกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 302.48 KB 452
งานวัดผลและประเมินผล
แบบประเมินตามสภาพจริงครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 332.03 KB 435
คำร้องขอแก้ 0 , ม.ส. , ม.ผ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.25 KB 446
แบบฟอร์มบันทึกแจ้ง ขร Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.5 KB 375
เอกสารงานศูนย์ข้อมูลฯ
คุณหลวงชวนโหวด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.62 KB 397
คุณหลวงชวนโหวด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.87 KB 133