ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 8320
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 1499
แคตตาล็อคสินค้าเกษตร วษท.แพร่ งานการค้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 468
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.13 KB 535
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.79 MB 478
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 486
วีดีทัศน์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 356
ตราวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ PNG Image ขนาดไฟล์ 146.31 KB 418
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ) ID PLAN 374
รับสมัคร JPEG Image ขนาดไฟล์ 695.53 KB 299
download JPEG Image ขนาดไฟล์ 6.09 KB 305
คู่มือประเมิน สถพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 338
รับสมัคร JPEG Image ขนาดไฟล์ 138.88 KB 299
การเปิดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.97 KB 312
จำนวนนักเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 58.84 KB 292
test JPEG Image ขนาดไฟล์ 223.58 KB 291
1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 198.8 KB 286
ประกาศ PNG Image ขนาดไฟล์ 451.37 KB 278
JPEG Image ขนาดไฟล์ 418.21 KB 259
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คำชี้แจงเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 583
มาตรฐานที่ 1 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 514
มาตรฐานที่ 2 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 684.96 KB 495
มาตรฐานที่ 3 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 570
มาตรฐานที่ 4 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.16 KB 536
มาตรฐานที่ 5 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.49 KB 446
มาตรฐานที่ 6 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.48 KB 447
มาตรฐานที่ 7 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.12 KB 434
มาตรฐานที่ 8 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 479
ใบแก้คำผิด เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้(การประกันคุณภาพภายในฯ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.97 KB 460
รายงานผลการปฏิบัติงาน(SAR) Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.82 KB 294
เอกสารงานพัสดุ/งานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ-1.แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 646.57 KB 659
งานพัสดุ-2.แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.44 KB 618
งานพัสดุ-3.แบบฟอร์มเขียนรายการพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.76 KB 768
งานพัสดุ-4.แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบส่งคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.86 KB 605
ใบเบิกหรือใบส่งคืน Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1419
แบฟอร์มชุดจัดซื้อจัดจ้าง-ใบเขียว (ปรับปรุงใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.12 KB 549
เอกสารงานแผนงานและงบประมาณ
4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 301
5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.27 KB 328
6 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 349
7 ตัวอย่างเขียนโครงการ (โครงการป่า3อย่างประ Unkown Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 326
แบบฟอร์มโครงการ2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.65 KB 375
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.45 KB 218
ตารางแสดงงบหน้าของโครงการ ประจำปีการศึกษา2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.14 KB 230
เอกสารงานบุคลากร
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล การพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 223.37 KB 596
ฟอร์มกรอกวุฒิการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 10.48 KB 658
รหัสครอบครัว RAR Archive ขนาดไฟล์ 265.41 KB 563
รหัสที่อยู่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 787.69 KB 518
รหัสประวัติการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 572
แบบฟอร์มกรอกส่งกรมบัญชีกลาง Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.7 KB 531
เอกสารงานวิชาการ
คำชี้แจงประกอบการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.48 KB 563
ตังอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 289 KB 15184
แผนกล1 Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 605
การสร้างธรรมาภิบาล Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.18 KB 484
ตัวอย่าง เอกสารการเรียนด้วยตนเอง สำหรับการเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 1807
เอกสารตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Unkown Document ขนาดไฟล์ 502.61 KB 615
แผนการเรียนหลักสูตรนอกระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 377
แผนการเรียนหลักสูตรในระบบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 425
แบบสำรวจรายวิชาสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.44 KB 347
แบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Unkown Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 352
แผนการปฏิบัติงานวัดผล รวมเทอม 1-2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.69 KB 351
แผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 316
รวมเอกสารสอบปลายภาค2.2561 315
งานครูที่ปรึกษา
เอกสารออกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 302.48 KB 319
งานวัดผลและประเมินผล
แบบประเมินตามสภาพจริงครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 332.03 KB 308
คำร้องขอแก้ 0 , ม.ส. , ม.ผ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.25 KB 310
แบบฟอร์มบันทึกแจ้ง ขร Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.5 KB 258
เอกสารงานศูนย์ข้อมูลฯ
คุณหลวงชวนโหวด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.62 KB 274
คุณหลวงชวนโหวด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.87 KB 16