ข้อมูลหลักสูตรการเรียน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียน

ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้

เปิดดูหลักสูตร ก.  การศึกษาในระบบปกติ 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2  ประเภทวิชา
         
1.1) ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช. 45 ปรับปรุง 46)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

- สาขางานพืชศาสตร์

- สาขางานสัตวศาสตร์

- สาขางานเกษตรทั่วไป


1.3) ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช. 2556)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

- สาขางานพืชศาสตร์

- สาขางานสัตวศาสตร์

- สาขางานเกษตรทั่วไป

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2  ประเภทวิชา

2.1) ประเภทวิชาเกษตรกรรม

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

- สาขาวิชาช่างกลเกษตร


เปิดดูหลักสูตร ข.   การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 45 ปรับปรุง 46) 1 ประเภทวิชา   

          1.1) ประเภทวิชาเกษตรกรรม

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ ) 

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ประเภทวิชา

2.1) ประเภทวิชาเกษตรกรรม

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ)


ค. การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

2. การเกษตรผสมผสาน

3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช

4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

5. การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

6. การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

7. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กในฟาร์ม

8. ช่างเชื่อมโลหะ

9. การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก