ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 826748
Page Views 1315260
นางคันธนัณน์ ดีอุต
นางคันธนัณน์ ดีอุต

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         :  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก                                                                            รหัสวิชา 2201 – 24019 สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้วิจัย        :   นางคันธนัณน์  ดีอุต

สถานศึกษา     :   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่  

ปีที่ศึกษา          2555
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 24019 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง  เพื่อการทดลองใช้หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เอกสาประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก) คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ จำนวน 11 คน กลุ่มตัวอย่าง 2  เพื่อการใช้นวัตกรรม (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก) คือ ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  จำนวน  คน  กลุ่มตัวอย่าง 3  เพื่อการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของการใช้นวัตกรรม (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรม)  คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน คน

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกรหัสวิชา 2201 – 24019 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  

 

ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 24019 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2201 – 24019 อยู่ในระดับมาก


คลิกดู เอกสาร ตามไฟล์แนบ

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.12 KB
แผนกวิชาช่างกลเกษตร