การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา 

1. การจัดการศึกษาในระบบ   เปิดสอน 2 ระดับ คือ

- ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพณิชยการ

- ระดับ ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาช่างกลเกษตร

     การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส

- ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ)

- ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์( ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ)

2. การจัดการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย  
          คือการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น