ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 826688
Page Views 1315182
นางอรอน นวลอินทร์
นางอรอน นวลอินทร์

ชื่องานวิจัย          การศึกษาประสิทธิภาพของ  น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนแต่ละสูตร   ต่อการ

                       เจริญเติบโตของผักคะน้า 

ชื่อผู้ศึกษาวิจัย      1. นายอภิลักษณ์  ถมยา                      

                         

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย   1. นางอรอน  นวลอินทร์

2. นางสาวสาวิตรี  พาดี                                                                             

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ปีการศึกษา 2557

                                                                       

บทคัดย่อ

 

ในการวิจัยเรื่อง  การศึกษาประสิทธิภาพของ  น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนแต่ละสูตร   ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า      มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย  ดังนี้  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนแต่ละสูตร ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และกลุ่มโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)  ต่อการทดลองใช้น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน  3)  เพื่อพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ตารางสำเร็จของ Krejcie และ Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 95 คน โดยกำหนด ในการกรอกแบบสอบถาม แล้วใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทำการวิจัยถึงประสิทธิภาพของน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนแต่ละสูตรโดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้     ขั้นตอนที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนแต่ละสูตร ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรชีววิถี และกลุ่มโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)  ต่อการทดลองใช้น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 1) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และกลุ่มโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)   ที่ทดลองใช้น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน  3) สอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทดลองใช้น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัย พบว่า

          1. ด้านประสิทธิภาพของน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนแต่ละสูตร  ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้าพบว่า   น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน  สูตรที่ มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

2.  ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน  พบว่า ในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ย (=4.27)  ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ของน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน  ค่าเฉลี่ย  (=  4.35)  รองลงมาคือ  ด้านประสิทธิภาพของน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน   ค่าเฉลี่ย     ( =4.30) และด้านการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  ค่าเฉลี่ย   (=4.16) ตามลำดับ