ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 826711
Page Views 1315206
นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย

การทำสิ่งประดิษฐ์บนฐานกระบวนการวิจัย

การเขียนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา


คำนำ 

คู่มือการทำสิ่งประดิษฐ์บนฐานกระบวนการวิจัย เป็น เอกสารที่จัดทำเพื่อให้ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาที่เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป ได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการทำสิ่งประดิษฐ์บนฐานของกระบวนการวิจัย สามารถพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะสามารถจัดทำสิ่งประดิษฐ์ และเขียนรายงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่       ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

          เอกสารที่จัดทำประกอบด้วยเนื้อหา 4 บท คือ 1) บทนำ 2) กระบวนการทำสิ่งประดิษฐ์บนฐานกระบวน   การวิจัย  3) การเขียนรายงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และ 4) รูปแบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เนื้อหาทั้ง 4 บทนี้     ผู้เรียบเรียงพยายามใช้ภาษาที่เป็นวิชาการน้อยที่สุด เพื่อให้นักประดิษฐ์ทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมกับจัดทำตัวอย่างประกอบ เพื่อเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น สามารถนำไปเป็นรูปแบบในการทำสิ่งประดิษฐ์ และการเขียนรายงานวิจัยได้     ต่อไป

ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารชุดนี้ สามารถพัฒนานักประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่เป็นนักเรียน ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวดคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งด้านการประดิษฐ์ และการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และสามารถนำความรู้และทักษะ มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนวัตกรรมอื่นได้ต่อไป   

 

ผู้จัดทำ

2557


คลิกดูเอกสาร ตามไฟล์ดังแนบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.59 KB