ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 826736
Page Views 1315246
ภาพกิจกรรม
อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 น.  ผู้อำนวยการนายวราวุฒิ ไกยราช พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ เทียน รั้งกลาง และ คณะครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ นักเรียน นักศึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม รู้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทางวิทยาลัยได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ 4- 5 กรกฎาคม 2561  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,08:00   อ่าน 95 ครั้ง