คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
คำสั่งวันต่อต้านยาเสตติดโลก ปีการศึกษา2565 (อ่าน 7) 29 มิ.ย. 65
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ สนับสนุนทางด้านพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 66) 21 มิ.ย. 65
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 65) 21 มิ.ย. 65
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 60) 21 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระพิรุณ ประจำปี 2565 (อ่าน 134) 13 มิ.ย. 65
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 165) 09 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนนักเรียนในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 (อ่าน 81) 27 พ.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยามดูแลนักศึกษาระดับชั้น ปวส. หอพักชาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 66) 27 พ.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยามดูแลนักเรียนนักศึกษาหอพักชายในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 (อ่าน 71) 27 พ.ค. 65
คำสั่งจัดเวรยามดูแลนักเรียนนักศึกษาหอพักหญิงในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 (อ่าน 60) 27 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน นักศึกษาในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" ประจำการศึกษา 2565 (อ่าน 77) 27 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 73) 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 89) 11 พ.ค. 65
คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานการประกันคุณภายใน ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 115) 10 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 167) 29 มี.ค. 65
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 208) 09 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 170) 08 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 229) 02 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 201) 17 ก.พ. 65
แต่งตั้ง​คณะ​กรรมการแข่งขันกีฬา​ต้าน​ยาเสพติด​เกษตร​แพร่​เกมส์​ปีการศึกษา​ 2565​ (อ่าน 206) 01 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะดำเนินงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 (อ่าน 249) 07 ม.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเกษตรประณีต(1ไร่1แสน) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 347) 25 พ.ย. 64
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 340) 18 พ.ย. 64
จัดเวรยามครู ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพักชายในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 305) 11 พ.ย. 64
จัดเวรยาม ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพักหญิงในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 277) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน นักศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 263) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 419) 11 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนนักเรียน โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 236) 11 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงประกอบอาหาร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 353) 11 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 (อ่าน 452) 11 พ.ย. 64