ข้าราชการพลเรือน

นางรัชนี ประกาศ
หัวหน้างานการเงิน
โทร. 086-9114265

นางสาวแสงจันทร์ กาศสกุล
หัวหน้างานบัญชี