แผนกลยุทธ์ 5 ปี
แผนกลยุทธ์ 5 ปี
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรปลอดภัย

ด้านปริมาณ

   1. เรียนได้ทุกที่
   2. มีรายได้ระหว่างเรียนเรียนฟรี อยู่ประจำทำโครงการ
   3. ประสบการณ์มีคุณค่า นำมาเพิ่มวุฒิ
   4. ปรับ เพิ่มหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ด้านคุณภาพ


   1. มาตรฐานดีมีคุณภาพ
   2. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฎิรูปวิธีสอบ (เรียนรู้และประเมินในสถานการณ์จริง)
   3. สร้างระบบเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
   4. การจัดการฐานความรู้
   5. ประกันคุณภาพผลผลิตผลิตภัณฑ์ และงานบริการอาชีวะ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรปลอดภัย

ด้านบริการสังคม

   1. พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเอแก้ปัญหาความยากจน
   2. เพิ่มวุฒิเกษตรกร
   3. ต่อยอด OTOP
   4. อาชีวะสีเขียว (สิ่งแวดล้อม พลังงาน)
   5. อาชีวะรวมพลัง

ด้านสร้างผู้ประกอบการใหม่


   1. สร้างเครือข่ายและผู้ประกอบการรุ่นใหม่
   2. สร้างช่องทางการถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ
   3. หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ

ด้านพัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯ

   1.บูรณาการความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยในทุกรายวิชาชีพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรปลอดภัย

   1. วิจัยทางด้านเกษตรปลอดภัย
   2. รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
   3. พัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
   4. การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
   5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ
   6. จัดห้องค้นคว้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านพัฒนาบุคลากร

   1. พัฒนาบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   2. พัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ

พัฒนาองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยแพร่ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

   1. การบูรณาการเรียนการสอน
   2. โครงการวิชาชีพเกษตรภายใต้การนิเทศ
   3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
   4. ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
   5. เตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2557

แผนกลยุทธ์ 5 ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.55 KB